Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden januari 2015 TailoredGolf

Artikel 1: Definities
1. TailoredGolf, Trompstraat 18, 9711 EC, Groningen, is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. In deze algemene voorwaarden en in iedere overeenkomst waarop deze van toepassing zijn, wordt verstaan onder:
a) Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
b) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan TailoredGolf een opdracht verstrekt tot advisering over en organisatie of coördinatie van een evenement dan wel tot een advies- of managementopdracht;
c) Overeenkomst: een door TailoredGolf opgestelde opdrachtbevestiging die de Opdrachtgever voor akkoord heeft ondertekend en door TailoredGolf retour is ontvangen.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en verbintenissen tot het leveren van diensten door TailoredGolf.
2. Afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door TailoredGolf zijn aanvaard en schriftelijk zijn vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
3. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Offertes, totstandkoming en inhoud van Overeenkomsten
1. Offertes, waaronder aanbiedingen en prijsopgaven, door TailoredGolf zijn niet bindend en gelden als uitnodiging tot het aanvragen van een opdracht en vervolgens het sluiten van een Overeenkomst.
2. Opdracht bevestigingen hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders is vermeld.
3. Indien de opdrachtbevestiging niet binnen 14 dagen, dan wel de daarin gestelde termijn, wordt teruggestuurd, kan TailoredGolf geen beschikbaarheid garanderen en is er geen Overeenkomst tot stand gekomen.
4. Na ontvangst door TailoredGolf van de ondertekende opdrachtbevestiging, ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor een eventuele aanbetaling. Indien deze niet binnen de daarin vermelde termijn voldaan wordt is TailoredGolf gemachtigd de in de opdrachtbevestiging geboden diensten te annuleren en de Overeenkomst te ontbinden. Indien in de factuur geen termijn is vermeld, geldt een betalingstermijn van veertien dagen na de factuurdatum.
5. In geval de Overeenkomst wordt aangegaan mede namens of ten behoeve van meerdere natuurlijke of rechtspersonen, gelden al deze natuurlijke of rechtspersonen als de Opdrachtgever. Wanneer met de Opdrachtgever meerdere natuurlijke of rechtspersonen worden aangeduid, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen van de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst.
6. Wijzigingen van een Overeenkomst en de daarin beschreven opdracht kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 4: Uitvoering
1. De Opdrachtgever verstrekt voor of bij het sluiten van de Overeenkomst of zo spoedig mogelijk daarna, doch tijdig, alle gegevens betreffende alle factoren die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen diensten. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TailoredGolf zijn verstrekt, heeft TailoredGolf het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
2. TailoredGolf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat TailoredGolf is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar voldoende kenbaar was.
3. TailoredGolf zal elke Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
4. De uitvoering van een Overeenkomst door TailoredGolf geschiedt op basis van de op het moment van aangaan van de Overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, de door die derden aan TailoredGolf verstrekte gegevens.
5. TailoredGolf levert slechts organisatie-, advies- en managementdiensten. Namens de Opdrachtgever – indien de opdracht daartoe strekt – onderhoudt TailoredGolf contact met leveranciers van onder meer sportlocaties, horeca, en overige leveranciers van goederen en diensten gerelateerd aan de opdracht. Onder geen enkele omstandigheid is TailoredGolf verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor de kwaliteit en/of beschikbaarheid van dergelijke zaken. De Opdrachtgever gaat zelf overeenkomsten aan met deze leveranciers. De Opdrachtgever draagt zorg voor rechtstreekse betaling aan die leveranciers en vrijwaart TailoredGolf hiertoe.

Artikel 5: Uitvoeringstermijn
1. De Overeenkomst wordt aangegaan per project, tenzij uitdrukkelijk anders is overeenkomen.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is een afgesproken datum geen fatale termijn, doch geldt deze slechts bij benadering en is deze overigens geheel vrijblijvend. Bij een opgegeven termijn voor het realiseren van de Overeenkomst is TailoredGolf eerst in verzuim, nadat de Opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

Artikel 6: Opzegging en annulering
1. Beide partijen kunnen te allen tijde de Overeenkomst schriftelijk opzeggen. Opzegging door de Opdrachtgever dient met redenen omkleed te geschieden. Partijen dienen bij een Overeenkomst met een looptijd tot een jaar een opzegtermijn van tenminste twee maanden in acht te nemen. Bij een Overeenkomst met een looptijd van langer dan een jaar dienen partijen een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht te nemen.
2. In geval van tussentijdse opzegging van een Overeenkomst met een bepaalde
looptijd heeft TailoredGolf recht op volledige vergoeding van de werkzaamheden die tot dan toe zijn verricht, ook door eventuele derden, alsmede recht op een bedrag gelijk aan het aantal maanden dat ligt tussen de datum van opzegging en de oorspronkelijk overeengekomen einddatum, vermenigvuldigd met het gemiddeld reeds gedeclareerde honorarium.
3. In geval van schriftelijke annulering van de opdracht, in geval deze betrekking heeft op een éénmalig evenement en waarbij de datum van ontvangst van de annulering door TailoredGolf leidend is, heeft TailoredGolf recht op vergoeding, en is de Opdrachtgever gehouden een vergoeding te betalen, op basis is van het navolgende percentage:
a) annulering langer dan 4 maanden voor de aanvangsdatum van het evenement, 25% van het overeengekomen honorarium;
b) annulering binnen 4 maanden tot 2 maanden voor de aanvangsdatum van het evenement, 50% van het overeengekomen honorarium;
c) annulering binnen 2 maanden tot 14 kalenderdagen voor de aanvangsdatum van het evenement, 75% van het overeengekomen honorarium;
d) annulering vanaf 14 kalenderdagen voor de aanvangsdatum van het evenement, 100% van het overeengekomen honorarium.
4. Bij een gedeeltelijke annulering, ongeacht op welk tijdstip deze plaatsvindt, heeft TailoredGolf het recht de kosten en schade die de door haar ingeschakelde derden door de gedeeltelijke annulering lijden, en andere werkelijke schade en kosten, volledig aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 3. Onder een gedeeltelijke annulering wordt in ieder geval verstaan iedere verlaging van het aantal deelnemers in vergelijking met het aantal genoemd in de opdrachtbevestiging.
5. Indien de Opdrachtgever het evenement uitstelt, wordt dit gezien als annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met TailoredGolf een nieuwe aanvangsdatum van het evenement wordt vastgesteld en overstemming is bereikt ten aanzien van de eventuele aanpassing van overige voorwaarden, waaronder het overeengekomen honorarium.

Artikel 7: Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
1. TailoredGolf is gerechtigd nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten totdat de Opdrachtgever alle opeisbare vorderingen aan TailoredGolf heeft voldaan.
2. Ieder der partijen is gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden, indien de andere partijen, ook na een schriftelijke aanmaning waarin een redelijke termijn tot nakoming wordt gesteld, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit die Overeenkomst te voldoen.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.4 en artikel 9.1, is TailoredGolf gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn, buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, indien de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd; de Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt; op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dat niet binnen veertien dagen wordt opgeheven; dan wel indien de Opdrachtgever niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen. TailoredGolf zal wegens ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
4. Wanneer TailoredGolf op het moment van de ontbinding van de Overeenkomst op grond van het bepaalde in dit artikel reeds prestaties heeft verricht ter uitvoering van de Overeenkomst, heeft de ontbinding slechts betrekking op dat gedeelte van de Overeenkomst dat nog niet door TailoredGolf is uitgevoerd. Prestaties die TailoredGolf heeft gefactureerd of nog factureert in verband met op dat moment reeds geleverde of verrichte prestaties, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8: Honorarium
1. Wanneer een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen geldt lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-5 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van TailoredGolf geldende voor een periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. De in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde honorarium, tarieven en prijzen zijn exclusief btw en andere belastingen, heffingen en rechten, alsmede exclusief eventuele reiskosten.
5. TailoredGolf is bevoegd de kosten c.q. het honorarium periodiek in rekening te brengen, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
6. TailoredGolf is gerechtigd reis- en verblijfkosten en alle kosten van derden, noodzakelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst, aan de Opdrachtgever door te berekenen. De wijze van berekening van reiskostenvergoeding wordt vooraf kenbaar gemaakt in de opdrachtbevestiging.

Artikel 9: Betaling
1. De betaling van de door de Opdrachtgever aan TailoredGolf verschuldigde bedragen dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, zonder verrekening en zonder aftrek van kosten, op een door TailoredGolf aan te wijzen bankrekening. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn en een rente verschuldigd zijn van de wettelijke rente plus 2% over het gehele, nog openstaande bedrag.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en tenslotte op de langst openstaande facturen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van Opdrachtgever.

Artikel 10: Incassokosten
1. Alle door TailoredGolf te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen daarbij tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag inclusief de verschuldigde rente met een minimum van
€ 150,-.
2. Niet tijdige betaling van een factuur maakt alle andere jegens de Opdrachtgever openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
3. TailoredGolf is gerechtigd de verdere nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten totdat de Opdrachtgever alle opeisbare vorderingen aan haar heeft voldaan.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. TailoredGolf is slechts aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor directe schade geleden door de Opdrachtgever in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens TailoredGolf.
2. TailoredGolf is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a) een krachtens het bepaalde in artikel 12 in geval van een niet toerekenbare tekortkoming bij de nakoming van enige op haar rustende verbintenis (overmacht);
b) fouten in het materiaal dat door de Opdrachtgever ter hand is gesteld;
c) misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledig, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
d) fouten in het vervaardigde indien de Opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
3. Indien aansprakelijkheid van TailoredGolf komt vast te staan dan is deze beperkt tot de factuurwaarde, of indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium met een maximum bedrag gelijk aan twaalf maal het gemiddelde reeds gedeclareerde honorarium per maand.
4. TailoredGolf is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte en /of gevolgschade en waaronder mede begrepen bedrijfsschade, stagnatieschade, winstderving en bewerkingskosten.
5. De Opdrachtgever vrijwaart TailoredGolf tegen elke vordering, kosten en schade van, al dan niet door de Opdrachtgever ingehuurde, derden voor zover en in de mate waarin bedoeld(e) letsel, verlies of schade het gevolg is van handelen of nalaten van de Opdrachtgever.
6. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een Overeenkomst door TailoredGolf georganiseerd of uitgevoerd evenement, dan wel voor het handelen en nalaten van in relatie tot de opdracht door de Opdrachtgever ingehuurde derden, waaronder ook leveranciers als bedoeld in artikel 4.5. Opdrachtgever is aansprakelijk en vrijwaart TailoredGolf tegen alle schade en vorderingen als gevolg van het handelen en nalaten van deze bezoekers of derden.
7. TailoredGolf niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van onvolledige vergunningen. Eventuele kosten worden aan de Opdrachtgever doorberekend. De Opdrachtgever zorgt zelf voor volledige en benodigde vergunningen.
8. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving van TailoredGolf en derden. Indien een leidinggevende van TailoredGolf constateert dat er geen veilige werkomgeving is, is TailoredGolf gerechtigd de werkzaamheden per direct te staken en de Overeenkomst te ontbinden en is TailoredGolf gerechtigd tot voldoening van de schade die zij hierdoor heeft geleden.

Artikel 12: Overmacht
1. Indien TailoredGolf door overmacht (ex artikel 6:75 BW) niet (tijdig) aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Indien de overmachttoestand een maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als TailoredGolf als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
3. Indien de uitvoering van een Overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn voor TailoredGolf, wegens overmacht, is de Opdrachtgever een redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door TailoredGolf gepresteerde.
4. Onmogelijkheid van betaling aan de zijde van de Opdrachtgever zal nimmer kwalificeren als overmacht waarop de Opdrachtgever zich kan beroepen.
5. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een mogelijke overmachttoestand op de hoogte stellen.

Artikel 13: Intellectueel eigendom
1. TailoredGolf behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met de Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen
bestaan of worden gevestigd.
2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te
openbaren of te exploiteren.
3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen.

Artikel 14: Geschillenbeslechting
1. Op deze Algemene Voorwaarden, Overeenkomsten en verbintenissen, waaronder de uitvoering en interpretatie daarvan, tussen de Opdrachtgever en TailoredGolf is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die in verband met deze Algemene Voorwaarden en/of een Overeenkomsten ontstaan, geschillen over het bestaan van de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen exclusief worden beslecht door de rechtbank Noord Nederland.

TailoredGolf:
Trompstraat 18, 9711 EC Groningen
KvK Groningen: 62163094 BTW NL 102493911B01